Velkommen til Gymnastikforeningen Hermes


Gymnastikforeningen Hermes er en talentorienteret idrætsgymnastikklub med fokus på bæredygtighed, tradition og glade gymnaster

 INDKALDELSE TIL GYMNASTIKFORENINGEN HERMES’ ordinære generalforsamling i Hermes’ klublokale, Flintholmhallen

Tirsdag den 30. marts 2021, kl. 17.00-19.00

Alle foreningens medlemmer samt forældre og andre interesserede er meget velkomne. Endelig dagsorden offentliggøres ved opslag på vores hjemmeside senest fire dage før den ordinære generalforsamling.

Har du punkter til dagsordenen kan du sende dem til bestyrelse@hermesgf.dk senest tirsdag den 23. marts.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af eventuelle indsuppleringer jf. § 11

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 12.

8. Eventuelt.

Bemærk venligst; hvis det gældende forsamlingsforbud ikke bliver ændret inden den 29. marts, bliver vi nødt til at rykke generalforsamlingen til et senere tidspunkt, da vores vedtægter p.t. ikke tillader en digital generalforsamling.


Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år, og har været aktivt medlem af foreningen i hele den aktuelle sæson eller personer som opstilles af mindst ⅔ af bestyrelsesmedlemmerne.

Formand, kasserer, næstformand og mellem tre og otte bestyrelsesmedlemmer vælges med almindelig stemmeflertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. I lige år (L) afgår formanden og indtil fem bst.medlemmer. I ulige år (U) afgår næstformand, kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Indsupplering. Fratræder et medlem af bestyrelsen i løbet af funktionsperioden, kan den øvrige bestyrelse supplere sig med et nyt medlem, hvis funktionsperiode falder sammen med det afgående bestyrelsesmedlems. Valget skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisorer. Blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer vælges to interne revisorer, hvoraf den ene afgår i lige år (L) og den anden i ulige år (U). Desuden vælges for ét år ad gangen en revisorsuppleant. Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som revisorer.

Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år og har været aktivt eller passivt medlem hele den aktuelle sæson og ikke er i kontingentrestance.


COVID-19 - VIGTIG vedr. udendørstræning 

For at forebygge smitte af Covid har vi udarbejdet nogle retningslinjer ud fra kulturministeriet, kommunens og vores specialforbund Gymdanmark anvisninger.

Vi vil forsøge at begrænse brug af vikardækning ved sygdom eller andet træner fravær for at inddæmre smitterisiko mellem de forskellige hold. Det betyder, at der kan forekomme flere aflysninger end normalt, men vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at forhindre dette. Vi håber på jeres forståelse og håber I vil være med til at overholde følgende retningslinjer, så vi forhåbentligt ikke skal lukke ned for alle vores aktiviteter ved et Corona udbrud.

  • Alle gymnaster skal være omklædte hjemmefra.
  • Alle medlemmer over 12 år bedes børe mundbind ind og ud af træningsanlægget.
  •  For at begrænse kontakt mellem hold, så vil alle gymnaster blive hentet og afleveret uden for træningsanlæg.
  • Ingen forældre må opholde sig på træningsanlægget, før, under og efter træningen. Det kan dog ved særlige tilfælde gives tilladelse i aftale med trænerne (eks. Ved utrygge børn, der skal vænne sig til deres træner).
  • Husk at tisse af inden i møder (vi har pt ikke adgang til toilet)
  •  I bedes medbringe sprit til eget forbrug til træningen. 
  •  Har du symptomer bedes I blive hjemme.
Til sidst vil vi blot huske jer på at sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer selvfølgelig også skal efterleves. 
Tusind tak for jeres opbakning og for at I efterlever retningslinjerne.
 
 
NY SÆSON 2020/2021! 

OBS: Vi træner pt udendørs på Jens Jensens Vej. Alle træningstider og dage er derfor ændret. Udendørs tiderne vil blive offentliggjort HER og på vores Facebook side! 

1.HOLDKATALOG: Se vores holdkatalog for sæson 2020/2021. I holdkataloget kan du finde det hold, der bedst passer til din alder, niveau og ambition.I holdkataloget kan du også se hvilke hold, der er åben tilmelding til, og hvilke der kræver trænerudvælgelse. Samtidig kan du fra vores organisationsdiagrammer danne dig et overblik over hold- & foreningsstrukturen i Hermes.

 OBS: Der kan forkomme ændringer i dage og tider.

 
ÅBNE & LUKKEDE HOLD

Alle foreningens hold i ’Afdeling for Børnegymnastik’, ’Afdeling for Spring- og Breddegymnastik’ samt underafdelingen ’Idrætsgymnastik for Alle’ er åbne hold med fri tilmelding for gymnaster tilhørende holdenes alders- og niveaugrupper.

Øvrige idrætsgymnastikhold er udtagne hold, der kun kan tilmeldes efter aftale med træneren. Har du gået til idrætsgymnastik før, kan du komme til prøvetræning.

BETALING

Ved tilmelding tilmelder man sig en hel sæson. For åbne hold varer sæsonen fra 2. september til 31. maj. For udvalgte konkurrencehold varer sæsonen fra 2. september til 31. august.

Man kan i forbindelse med betaling af kontingentet vælge at betale i en eller to rater. Vælger man to rater, foretages opkrævning af 2. rate automatisk først i januar.

  • Læs mere om betalingsvilkår: her

KONTORET

Kontoret er åbent efter aftale. Skriftlig henvendelse kan ske på mail: info@hermesgf.dk, som besvares løbende. 


VELKOMMEN I HERMES
Danmarks ældste fungerende gymnastikklub

Gymnastik siden 1874

Vores sponsorer