Vedtægter for

GYMNASTIKFORENINGEN HERMES

 

§ 1                       Navn, hjemsted og tilhørsforhold

1.1                      Foreningens navn er ”GYMNASTIKFORENINGEN HERMES”. 

  (Foreningen blev stiftet 1. marts 1874 under navnet ”Kærnetropperne”. Herefter var navnet kortvarigt ”Paul Petersens Gymnastikforening” inden det i 1881 blev til Gymnastikforeningen Hermes. Senere skiftedes navn til Gymnastik- og       svømmeforeningen Hermes hvorefter det igen blev til Gymnastikforeningen Hermes, som klubben hedder i dag.)

1.2                      Foreningens hjemstedskommune er Frederiksberg.

 

1.3                       Foreningen er tilsluttet Frederiksberg Idræts-Union (FIU) samt Danmarks Gymnastik Forbund

                             (GymDanmark) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og 

bestemmelser.

 

§ 2                       Formål

 

Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af gymnastik under Danmarks Gymnastik Forbund under ledelse af kyndige trænere og tilstræbe gennem konkurrence- og motionsaktiviteter samt almen gymnastik at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til det enkelte medlems fysiske, psykiske og sociale trivsel

samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.

 

§ 3                       Medlemskab

 

3.1                       Aktive medlemmer

Foreningen optager kvindelige og mandlige medlemmer, som er amatører i henhold til gældende love under DIF. Alle medlemmer som er betegnet ”Elite-medlemmer” fra Gymnastikforeningen Hermes København, er automatisk medlemmer af foreningen.

 

3.2                       Passive medlemmer

                             Som sådanne optages kvindelige og mandlige medlemmer.

 

3.3                       Optagelse af aktive og passive medlemmer

                             Indmeldelse skal ske skriftligt (f.eks. via foreningens hjemmeside) eller til foreningens

                             kontor/administration. Ved indmeldelse orienteres om foreningens vedtægter.

Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse i foreningen under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold.

 

3.4                       Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer kan efter forslag udnævnes medlemmer, der i særlig grad har virket til gavn for foreningen. Beslutning om udnævnelse træffes af bestyrelsen.

§ 4                       Kontingent

 

4.1                       Kontingent fastsættes af bestyrelsen. 

                             

4.2                       For aktive medlemmer opkræves kontingent forud årligt, evt. halvårligt.

 

4.3                       For passive medlemmer opkræves kontingentet forud årligt

 

4.4                       Medlemmer kan, når de fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, under særlige

omstændigheder efter bestyrelsens skøn, helt eller delvis fritages for at betale kontingent i et nærmere fastsat tidsrum.
 

4.5                       Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§ 5                       Udmeldelse, sletning og eksklusion

 

5.1                       Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor/administration. Medlemmet er forpligtet til at betale kontingent i den kontingentperiode, hvor udmeldelsen finder sted, og til den

                             kontingentperiode som medlemmet har tilmeldt sig.

 

5.2                       Restance

Pådrager et medlem sig restancer udover den fastsatte betalingstermin eller udmelder sig med restancer, skal bestyrelsen, med henvisning til foreningens love, skriftligt påminde medlemmet om restancens betaling inden 14 dage fra brevets dato.

Er restancen ikke betalt inden sidstnævnte frist, kan restanten slettes som medlem af foreningen, nægtes adgang til deltagelse i træningen samt fratages sine øvrige medlemsrettigheder. Ingen kan optages på ny, før al restance er betalt.

 

5.3                       Eksklusion

                             Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder foreningens vedtægter og/eller de

beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt hvis særlige forhold giver anledning hertil. Dette gælder særligt hvis et medlem efter bestyrelsen skøn modarbejder foreningen eller dens formål. I sidstnævnte tilfælde kræves, at ? af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. 


 Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen. 
 
 Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen prøvet på en generalforsamling, når skriftlig anmodning herom indsendes til foreningens formand senest 14 dage efter, at medlemmet har modtaget meddelelse om eksklusion.
 
 Prøvelsen af eksklusionen skal optages som punkt på generalforsamlingens dagsorden, og den ekskluderede har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret, men med taleret. Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny, når det vedtages på en generalforsamling.

§ 6                       Træning og konkurrence

Administrationen udarbejder sæsonplan om træningssted- tid-, dage- og -omfang samt fordeler trænere på Hermes' respektive hold. Sæsonplan og fordeling af trænere godkendes endeligt af bestyrelsen. Bestyrelsen, administration og trænerne træffer i samarbejde en beslutning om, hvilke konkurrencer gymnasterne deltager i, med det mål at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret tilgang til den enkelte gymnast.

 

§ 7                       Generalforsamlingen

 

7.1                       Generalforsamlingen er, med de begrænsninger som nærværende vedtægter foreskriver, foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

 

7.2                       Stemmeberettiget

Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år og har været aktivt eller passivt medlem hele den aktuelle sæson, samt Bestyrelsen og ansatte trænere, der er fyldt 16 år. Ansatte i Administrationen har ikke stemmeret. I tilfælde af kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

 

7.3                       Dirigent, lovlighed og beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og afgør selv sin lovlighed. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Om forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning. 

 

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå dagsordenens punkter i henhold til nærværende vedtægter, skal behandles. Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst 5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog hvis ét stemmeberettiget medlem forlanger det.

 

Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen i op til én time, hvis han måtte anse det for ønskeligt.

 

Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

 

7.4                       Vedtægtsændringer og eksklusion

Vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Har en generalforsamling truffet endelig afgørelse i en sag om eksklusion, kan denne ikke genoptages før tidligst på den følgende ordinære generalforsamling.

 

7.5                       Generalforsamlingsreferat

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten.

 


 

 

§ 8                       Ordinær generalforsamling


8.1                       Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

8.2                       Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i de benyttede haller s                             amt på klubbens officielle hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden.

 

8.3                       Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden.

 

8.4                       Endelig dagsorden

Endelig dagsorden offentliggøres ved opslag i de benyttede haller og på foreningens officielle hjemmeside senest 4 dage før den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 9                       Dagsorden for ordinær generalforsamling

                             

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1.Valg af dirigent og referent

2.Formandens beretning

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.Indkomne forslag

5.Godkendelse af eventuelle indsuppleringer jf. § 11

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11

7.Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 12

8.Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jf. § 8.

 


 


 

 

§ 10                     Ekstraordinær generalforsamling

 

10.1                     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 4 uger efter, at mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.

10.2                     Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en skriftlig angivelse af forhandlingsemnerne, som skal opføres på dagsordenen.

                             

10.3                     Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved opslag i de

benyttede haller samt på klubbens officielle hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden.

 

10.4                     Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i p   perioden den  1. juni til den 31. august.

 

 

§ 11                     Bestyrelsen

 

11.1                     Foreningen ledes af en bestyrelse (Bestyrelsen), der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål.

 

11.2                     Bestyrelsens funktion, møder og beføjelser

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 15.000,- kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og forpligter denne under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, samt i øvrigt når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Over bestyrelsens møder/forhandlinger føres en protokol/udarbejdes mødereferater, som godkendes med evt. ændringer på efterfølgende møde.

 

11.3                    Valgbarhed til bestyrelsen

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år, og har været aktivt eller passivt medlem af foreningen i hele den aktuelle sæson eller en person som opstilles af mindst ? af bestyrelsesmedlemmerne.


 

 

11.4                  Bestyrelsens sammensætning

Formand, kasserer, næstformand og mellem tre og fem bestyrelsesmedlemmer, samt op til tre suppleanter vælges med almindeligt stemmeflertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

 

•I lige år (L) afgår formanden og indtil 3 bestyrelsesmedlemmer: medlem L1, L2, L3

•I ulige år (U) afgår næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer: medlem U1, U2.

 

Støtteforeningens (”Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningen Hermes Byggefond”) formand eller et andet bestyrelsesmedlem efter Støtteforeningens beslutning er født medlem af bestyrelsen.

 

11.5                  Indsupplering

Fratræder et medlem af bestyrelsen i løbet af funktionsperioden, kan den øvrige bestyrelse supplere sig med et nyt medlem, hvis funktionsperiode falder sammen med det afgående bestyrelsesmedlems. Valget skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 12                     Regnskab

                             

12.1                    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

12.2                    Regnskabet skal foreligge til revision senest ved udgangen af februar måned.

 

12.3                    Udskrift af de reviderede regnskab skal fremlægges på foreningens kontor senest otte dage før generalforsamlingen.

 

12.4                    Kassererens rolle

Kassereren forelægger regnskabet for bestyrelsen medio februar måned til godkendelse og underskrift, hvorefter det forelægges foreningens revisorer til revision. Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler, bortset fra den til foreningens drift fornødne kassebeholdning, anbringes på betryggende vis i bank eller sparekasse.

 

12.5                    Interne revisorer, valg og rolle

På den ordinære generalforsamling vælges blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer to interne revisorer, hvoraf den ene afgår i lige år (L) og den anden i ulige år (U). Desuden vælges for ét år ad gangen en revisorsuppleant. Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

12.6                    Den eksterne revisor skal godkendes eller evt. vælges ved den årlige Generalforsamling.

 

   

§ 13                   Vedtægtsændringer 

 Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 


§ 14                   Foreningens opløsning

 

14.1                  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt

                             ekstraordinær generalforsamling.

 

14.2                     For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst ? af foreningens stemmeberettigede

                             medlemmer er til stede.

 

14.3                     For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

14.4                     Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

14.5                     En fusion med en anden forening betragtes ikke som en opløsning af foreningen.

 

14.6                     I tilfælde af foreningens opløsning overdrages en eventuel formue til ”Støtteforeningen Gymnastik-og Svømmeforeningen HERMES Byggefond”.

 


 

 

Vedtægterne for Gymnastikforeningen Hermes er senest ændret ved:

 

  • Ekstraordinær generalforsamling 24. april 2024
  • Ordinær generalforsamling 17. marts 2024
  • Ordinær generalforsamling 12. marts 2018
  • Ordinær generalforsamling 22. marts 2011
  • Ordinær generalforsamling 16. marts 2010 
 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram